Algemene Voorwaarden

Definities

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is  vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking

Overmacht: Niet toerekenbaar tekortschieten als gevolg van noodweer, ernstige verkeershinder, ongeval of ernstige ziekte van de Fotograaf of anders wat omschreven staat in art.6.75 BW.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf  en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke  overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.
De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Vergoeding

1,Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2.Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (1) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (2) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (3) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (4) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft  verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor  vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

Factuur en betaling

1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

2. De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

3. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.2 bedoelde termijn heeft  ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

Levering

1.Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden

Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de

Wederpartij.

3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

4. Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

5. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht van waarde is.

Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Bezit/eigendom Beelddragers

1. Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Opdracht

1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging of ondertekening van de offerte.

3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is  omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de  uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij  voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

Naamsvermelding

1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf .

De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering  feitelijk uitgekeerde somma.

Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te  beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van  faillissement van de Wederpartij heeft de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Rechts- en forumkeuze

1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het  Nederlands recht.

2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een  rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij zal worden voorgelegd aan de bevoegde   rechter in Nederland

Aanvullende voorwaarden

1.In geval van een bruidsreportage zal een door de Fotograaf te bepalen aantal foto’s geleverd worden. Foto’s die naar het oordeel van de fotograaf niet geschikt zijn zullen uitgesloten worden van levering. Wederpartij kan geen beroep doen op door Fotograaf ongeschikt geachte werken. Er kunnen geen beelden van derden in albums worden verwerkt.

2.Fotografie van personen is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.

3. Wederpartij kan nimmer aanspraak maken op negatieven of RAW bestanden.

4.Het is niet toegestaan enige vorm van beeldmanipulatie toe te passen door de Wederpartij. (hieronder valt ook omzetten in zwart/wit en bijsnijden van het werk) zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

5.Het is toegestaan digitale bestanden door derden te laten afdrukken. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en eventuele kleurafwijkingen

6, Annulering

6,1Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

5.2 Annuleren voor fotoshoots dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht worden.

6.3 Bij het annuleren van een bruidsreportage, nadat de bevestiging hiervan is getekend door beide partijen, geldt de volgende annuleringsregeling:

6.4 Bij annulering van de bruidsreportage langer dan 2 kalendermaanden voor de overeengekomen datum, is de reeds voldane aanbetaling verschuldigd.

Bij annulering binnen 2 maanden tot de bruidsreportage is 50 % van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd.

Bij annulering binnen 1 maand tot de bruidsreportage is 60 % van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd.

Bij annulering binnen 15 dagen tot de bruidsreportage is 75 % van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

8.Betaling dient te geschieden (1) bij bruidsreportages 20% aanbetaling en het restant voordat het fotowerk of het album geleverd wordt. (2)bij fotoshoot in de studio of op locatie vooraf of tijdens de

opdracht. In andere gevallen binnen 8 dagen na factuurdatum.

9..Indien Fotograaf door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren probeert deze alles in het werk te stellen om een gelijkwaardige vervanger te vinden. Indien geen vervanging mogelijk is verplicht de Fotograaf zich het bedrag van de aanbetaling aan Wederpartij te restitueren.

10. Fotograaf behoudt zich het recht voor Fotografisch werk te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij anders overeengekomen.

11.Herdrukken, printen en ontwikkelen voor persoonlijk gebruik van fotografisch werk door Wederpartij in familiekring is toegestaan. Ook gebruik op social media of persoonlijke website is toegestaan. Voor overige publicaties (zakelijke websites, tijdschriften, insturen bij online wedstrijden en commercieel gebruik) dient er eerst toestemming gevraagd te worden aan Fotograaf..

Hier kunnen extra kosten voor in rekening gebracht worden, omdat er een particulier tarief is gerekend. Onder commercieel gebruik wordt o.a. verstaan weder- en/of doorverkoop, het gebruik van de beelden voor promotionele doeleilanden (denk bijv. aan artiesten die op uw bruiloft waren en dit vervolgens zakelijk gaan gebruiken).